Usposabljanje v varstvu pri delu za samozaposlene je zakonska zahteva, ki jo mora zagotoviti delodajalec vsem svojim zaposlenim, vključno s študenti in dijaki. Prav tako se nanaša na delavce, ki občasno opravljajo delo pri delodajalcu na podlagi podjemne pogodbe ali druge pravno formalne oblike.

Zakon o varstvu in zdravju pri delu ( ZVZD-1) nikjer izrecno ne predpisuje usposabljanja za varstvu pri delu. Torej izrecno ne zahteva, da samozaposlena oseba opravi usposabljanje in izpit iz varstva pri delu, prav tako ni zahtevan zdravniški pregled na medicini dela.

Samozaposlena oseba mora oceniti tveganje in podati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja, v primeru, da prepozna nevarnost za nezgode, poklicne bolezni in bolezni povezane z delom. Pri tem mora določiti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Če se izkaže, da oseba tega ne more zagotoviti sama, lahko za pomoč zaprosi zunanjo strokovno osebo.

Neopravljeno usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu v primeru poškodbe na delovnem mestu lahko služi kot osnova za izstavitev regresnega zahtevka za povračilo stroškov zdravljenja poškodovanega delavca.


Ali mora samozaposlena oseba opraviti usposabljanje iz požarnega varstva?

Ne. Samozaposleni osebi ni potrebno opraviti usposabljanja iz požarne varnosti,

razen v primeru, da pri svojem delu prepozna potencialno tveganje.

Pri tem mora podpisati izjavo, s katero potrjuje, da v njegovem delovnem okolju ni podanih okoliščin za tovrstno nevarnost.

Ali mora samozaposlena oseba opraviti zdravniški pregled?

Zakonsko sicer ni predpisano, je pa priporočljivo, zlasti kot preventivni ukrep, da se izogne morebitnim težavam pri izplačilu odškodnine zaradi nesreče pri delu s strani ZZZS. Konkretno to pomeni, da Zavod morda ne bo povrnil morebitne škode na delovnem mestu, če zdravniški pregled ni bil opravljen.

Vendar pa na Inšpektoratu RS za delo, glede na nevarnosti, ki lahko obstajajo pri delu samozaposlenega, opozarjajo, da naj kljub temu, da zakonska obveza ne obstaja, smiselno izvajajo posamezne ukrepe, s katerimi se samozaposleni seznani z nevarnostmi, ter zagotovi ukrepe za zmanjšanje le teh.