Če razmišljate o zaposlitvi tujca iz tretje države, je pomembno vedeti, da mora imeti ta veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Pri zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine ali Republike Srbije pa je dodatno potrebno delovno dovoljenje po bilateralnem sporazumu, ki se v postopku izdaje enotnega dovoljenja šteje kot soglasje k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja.

Spodaj vam predstavljamo pomembne informacije o enotnem dovoljenju, delovnih dovoljenjih ter prostem dostopu na slovenski trg dela.

1. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo:

Enotno dovoljenje združuje in nadomešča prej ločena dovoljenja za prebivanje in delo, ki so ju izdajale upravne enote oz. Zavod za zaposlovanje. Tujci iz tretjih držav, ki želijo bivati in delati v Sloveniji, zdaj ne potrebujejo več obeh dovoljenj, temveč le eno.

Upravne enote sprejemajo vloge za izdajo enotnih dovoljenj tujcem. Postopek in pogoji za izdajo enotnega dovoljenja so določeni z Zakonom o tujcih ter Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Delodajalci lahko vložijo naslednje vloge za enotno dovoljenje:

 • za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje in delo,
 • za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za samozaposlitev,
 • za odobritev zamenjave delovnega mesta ali delodajalca,
 • za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za visokokvalificirano zaposlitev (modra karta EU),
 • za zamenjavo delovnega mesta pri imetniku modre karte EU,
 • za opravljanje pripravništva,
 • za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za napotene delavce,
 • za sezonsko delo daljše od 90 dni,
 • za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe,
 • za dnevnega delovnega migranta,
 • za začasno prebivanje za tujca s statusom rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU.

Vlogo za enotno dovoljenje lahko delodajalec vloži na upravni enoti, nekatere vloge pa je mogoče oddati tudi elektronsko preko portala SPOT.

Pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujca (37. člen ZTuj-2)

2. Delovna dovoljenja:

Za zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine ali Republike Srbije je potrebno pridobiti delovno dovoljenje na podlagi bilateralnega sporazuma med Republiko Slovenijo in ustreznimi državami. Delodajalci lahko vložijo prošnjo za izdajo delovnega dovoljenja na Zavodu za zaposlovanje.

Delodajalec lahko za tujca vloži:

 • prošnjo za izdajo dovoljenja za sezonska dela v kmetijstvu ali gozdarstvu,
 • prošnjo za izdajo dovoljenja za zaposlitev po bilateralnem sporazumu z BiH,
 • prošnjo za izdajo dovoljenja za zaposlitev po bilateralnem sporazumu s Srbijo.

Pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca na podlagi bilateralnih sporazumov z BiH ali s Srbijo

3. Kontrola trga dela:

Pri pridobitvi nekaterih delovnih dovoljenj je potrebno pridobiti tudi sporočilo o prostem delovnem mestu – kontrola trga dela s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Pri kontroli trga dela se preverja izpolnjevanje pogoja, da v evidenci brezposelnih ni ustreznih oseb oziroma kandidatov za zaposlitev.

Kontrola trga dela je potrebna pri:

 • delovnih dovoljenj za delavce, ki prihajajo iz BiH,
 • dovoljenjih za sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve do 90 dni,
 • soglasjih k enotnemu dovoljenju za zaposlitev/sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve več kot 90 dni,
 • soglasjih k pisni odobritvi za zamenjavo delovnega mesta ali zamenjavo delodajalca,
 • soglasjih k modri karti EU,
 • informativnem listu za zaposlitev tujcev, ki imajo izdano dovoljenje za prebivanje zaradi drugih razlogov kot zaposlitev ali delo.

 

Poklici, ki niso vezani na kontrolo trga dela in za katere ni potrebno predložiti obrazca PDM-KTD:

varilec, voznik težkih tovornjakov in vlačilcev, orodjar, strugar, elektroinštalater, zidar, tesar, kuhar, elektromehanik, strokovnjak za prodajo izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvijalec in analitik programske opreme in aplikacij, strokovnjak za podatkovne zbirke in računalniška omrežja.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.št. 070 602 028 ali e-mail naslovu: info@revera-svetovanje.com